KTS-CZ
Obchodní jméno: KTS – CZ,s.r.o.
Sídlo: Závodu míru 578/5 – 2.NP
  360 17 Karlovy Vary

Právní forma:

s.r.o. oddíl C, vložka 4056

Den zápisu: 23.července 1993
  IČO:49192931
  DIČ:CZ49192931

Telefon:

+420 353 505 025

  +420 353 505 021

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Ondřej Košina

  jednatel společnosti
Telefon:

Kód datové schránky:

+420 353 505 025

qpj5m34

Email: kosina@kts-cz.cz

Předmět podnikání dle živnostenského listu:

Projektová činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Vznik společnosti

Kancelář technických specializací KTS-CZ byla založena v březnu 1993. Má celkem 12 stálých kmenových zaměstnanců, kteří nabyli zkušenosti i v partnerských kanceláří v Německu. Kancelář spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Část zaměstnanců jsou držitelé osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru technika prostředí staveb, či energetičtí specialisté dle MPO.

Technické a softwarové vybavení

KTS-CZ disponuje CAD pracovišti s Autocad LT včetně nástaveb Cadkon příslušných profesí a Revit MEP pro řešení BIM projektů. Dále využívá programy Word, tab. procesor Excel, profesní program Solar Computer Göttingen, či výpočetní program pro tepelnou techniku Protech. Všechna pracoviště jsou propojena přes server do sítě.

Specifikace inženýrských výkonů:

    • vzduchotechnika a klimatizace, vytápění, zásobování teplem, chlazení, potrubní systémy, zdravotní technika a instalace, snižování hluku
    • měření a regulace, elektro a sprinklery subdodávkou
    • studie, dokumentace pro územní řízení, projekty pro stavební řízení, projekty pro provedení stavby, podklady pro výběr dodavatele, výběr dodavatele, spolupráce při realizaci i dokončení stavby
    • poradenství, koncepční návrhy, analýza systémů, výběr technologií, koncepty zařízení, energetické koncepty, posouzení hospodárnosti,
    • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), kontroly klimatizace a kotlů na základě osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 406/200 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Zajištění záruk a jistota zákazníka:

KTS-CZ poskytuje objednateli záruku na dílo ve sjednané lhůtě, v obvyklé délce. Záruční lhůta začíná okamžikem předání díla objednateli.
Jistoty zákazníka jsou dále zajištěny platebními podmínkami a sankcemi ve smlouvě o dílo.
Kancelář technických specializací KTS-CZ je pojištěna pro případ, že by z titulu své činnosti způsobila jinému subjektu škodu.